Chinese Version ???aac¥?
English Version
Font Size
Facebook
Youtube
LOGO: Sports Association for the Physically Disabled of Hong Kong, China
 
Chinese Version ???aac¥?
English Version
Font Size
Facebook
Youtube

2023傑出運動員選舉

全年最佳男運動員:
梁育榮 (硬地滾球)

全年最佳女運動員:
何宛淇 (硬地滾球)
 
傑出運動員:
項目                    男運動員             女運動員
射箭危家銓 
田徑 任國芬
羽毛球陳浩源 
硬地滾球梁育榮何宛淇
草地滾球鄧子朗陳月呂
游泳 吳卓恩
乒乓球蔡慶霖焦瑾珊
保齡球張凱童劉曉真
輪椅劍擊 余翠怡

傑出青少年運動員:
項目                    男運動員             女運動員
游泳 區樂詒
乒乓球 彭穎加
保齡球洪家龍 
輪椅劍擊  
 

返回頁頂